Finalitat de l'Aula Virtual del CPNL

L'Aula Virtual del CPNL és l'entorn d'ensenyament i aprenentatge del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Té la finalitat de posar a l’abast dels alumnes dels cursos de català de les modalitats en línia asíncrona i semisíncrona materials teòrics i pràctics que els permetin millorar el coneixement de la llengua catalana.

Allotjament i desenvolupament tècnic de l'Aula Virtual del CPNL

L'empresa IthinkUPC s'encarrega de l'allotjament de l'Aula Virtual del CPNL. Per tal de garantir-ne el servei, administra el servidor corresponent, fa còpies de seguretat de les dades, monitoritza els moviments que s'hi efectuen en modalitat 24 x 7 i administra la base de dades, d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, IthinkUPC du a terme, d'acord amb les directrius del CPNL, la tasca d'actualització i desenvolupament de l'entorn Moodle en què es basa l'Aula Virtual del CPNL.

Paper d'intermediària de l'Aula Virtual del CPNL en espais cedits a departaments del Govern català o altres ens públics

El Consorci per a la Normalització Lingüística no pot vetllar per l’ús correcte que els seus usuaris facin de tots i cadascun dels espais que els posa a la seva disposició, tot i que confia que tots els usuaris amb accés a l'Aula en faran un bon ús ajustat al marc legal vigent i en respectaran les condicions de servei.

Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions de servei, us agrairem que ens ho feu saber a través d’aquest formulari, per tal que puguem comprovar-ho i modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats.

Enllaços externs

El CPNL no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest ens. Tanmateix, us agrairem que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi detecteu a través d’aquest formulari, per tal que puguem esmenar l’error.

Característiques del servei

L'Aula Virtual del CPNL es basa tècnicament en Moodle, una plataforma educativa de programari lliure que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Aquest programari s'actualitza regularment a mesura que apareixen noves versions que en milloren la funcionalitat o la seguretat.

Propietat intel·lectual

El disseny gràfic i els continguts de l'Aula Virtual del CPNL, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del CPNL, d’algun organisme vinculat a aquest o de terceres persones que hagin autoritzat l’ús dels continguts, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat formativa de l'entorn, i si no hi ha indicació explícita en sentit contrari, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta de tipus Creative Commons (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial, així com de compartir sota la mateixa llicència els materials generats a partir de l'obra original

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generats per l'Aula Virtual del CPNL són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides en cap cas per a usos comercials i/o publicitaris.

  • Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Muntaner, 221
  • 08036 Barcelona
  • Telèfon 932 72 31 00
Darrera modificació: dijous, 11 de juliol 2024, 4:17 PM